การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2565


[เข้าสู่ระบบ] [ดูทั้งหมด]

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน